دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه pdf

عنوان فایل :  pdf دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه

نوع فایلpdf

زبان:فارسی

تعدادصفحات: 143 ص

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

این جزوه کامل ترین جزوه در مورد بیوفیزیک می باشد که در مورد سطوح مختلف بیوفیزیک مولکولی ، سلولی وپرتویی بحث می کند .

فهرست دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

مقدمه

سطوح مختلف بیوفیزیک

بیوفیزیک مولکولی

اجزای سازنده ماکرومولکول ها

چهار گروه اصلی ماکرو مولکول ها

اسیدهای نوکلئیک

پروتئین ها

کربوهیدرات ها یا پلی ساکاریدها

لپیدها یا چربی ها

خواص فیزیکی ماکرو مولکول ها

خاصیت کلوئیدی

تعریف توماس گراهام از مواد

حالت کریستالی وکلوئیدی مواد

طبقه بندی کلوئیدها

حلال دوست

حلال گریز

تاثیر نیروهای مختلف در پایداری ساختمان ماکرو مولکول ها

نیروهای وان در والسی یا لاندن

پیوند هیدروژنی و پیوند هیدروفوب یا آب گریز

نیروهای الکترو استاتیکی یا پل های نمکی

تقسیم بندی پروتئین ها براساس اعمال بیولوژیک

ساختمان پروتئین ها

ساختمان اول تا چهارم

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

تقسیم بندی اسیدهای آمینه براساس گروه R یا زنجیره جانبی

اسید آمینه های قطبی

اسیدهای آمینه غیر قطبی

اسید آمینه های آلیفاتیک

اسید آمینه های آروماتیک

اسید آمینه های باردار

خواص کاتالیزورهای حیاتی یا آنزیمی

اثر غلظت سوبسترا وآنزیم بر واکنش آنزیمی

عوامل موثر بر فعالیت های آنزیمی

انواع اسیدهای نوکلئیک

انواع بازها در ساختار نوکلئوتید

بازهای پورین وپیریمین

خصوصیات DNA

نیروهای شکل دهنده وپایدار کننده ساختمان DNA

بیوفیزیک غشاء

انواع لپید ها وپروتئین های غشاء

آنتی ژن وآنتی بادی

خواص عمده غشاء پلاسمایی

پدیده اسمز وفشار اسمزی محلول

ایزوتونیک وهیپوتونیک 

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

فرآیند همولیز

هیپرتونیک

پدیده گیبس –دونان

انتشار ساده وتسهیل شده

مکانیزم انتقال فعال

تاثیر عوامل فیزیکی مختلف بر سرعت انتشار خالص

قابلیت انحلال در چربی

ضریب انتشار

اختلاف غلظت وفشار

اختلاف پتانسیل الکتریکی

بیوفیزیک سلولی

بیوفیزیک پرتویی

ساختار هسته

عدد اتمی وجرمی

عوامل حاکم برنسبت نوترون به پروتون هسته

منحنی تعداد نوترون برحسب تعدادپروتون

انگیزش ویونش

تابش های هسته ای

شکافت یا تلاشی هسته ای (فیسیون)

ذره آلفا

خواص ذره های بتا 

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

ذره پوزیترون .

تابش ترمزی (ترمز اشترالونگ )

پرتو گاما

ویژگی های تابش الکترومغناطیسی

لایه نیم جذب

برخوردهای ناکشسان فوتون با ماده

اثر فوتوالکتریک وکامپتون

تولید جفت ونوترون

جوش هسته ای

نیمه عمر موثر وبیولوژیکی

عمر متوسط

ثابت پرتوزایی

رادیو اکتیویته وسنجش آن

دوزیمتری

کنتور کایگر

دستگاه سینتیلاتور

خواص اشعه X

تفرق به وسیله اشعه X

میکرو سکوپ الکترونی ونوری

عدسی شیئی (objective) وعدسی چشمی (ocular) 

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

شماره مدخل یازوایه گشودگی آبژکتیو (NA)

قدرت تفکیک Resolution))

مقایسه درشت نمایی وقدرت تفکیک در میکرو سکوپ های الکترونی ونوری

مزیتهای میکرو سکوپ های الکترونی نسبت به میکروسکوپ های نوری

اجزاء وچگونگی عملکرد میکرو سکوپ های الکترونی نسبت به میکروسکوپ های نوری

انواع میکرو سکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی گذاره (T.E.M) ونگاره (S.E.M)

عوامل موثر برسرعت ته نشینی

تقسیم بندی سانترفیوژها برحسب سرعت چرخش

ویژگی موتور سانترفیوژ

(Angle head)زاویه ثابت وشناور( Swinging bucket)

ته نشینی سرعتی وتعادلی

اسپکتروفتومتر جذبی

قانون کمی جذب سنجی یا قانون بیرو لامبرت

نحوه کار با اسپکتروفتومتر

ساختمان فتومتر شعله ای

عوامل موثر بر کشش سطحی

انواع الکتروفورز

الکتروفورز مرز متحرک ،منطقه ای ،کاغذی وژل

مولفه های الکتریکی الکتروفورز

عکس هایی از فایل دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه pdf ،دانلود رایگان کتاب بیوفیزیک ،دانلود کتاب بیوفیزیک pdf

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه pdf ،دانلود رایگان کتاب بیوفیزیک ،دانلود کتاب بیوفیزیک pdf

دانلود کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه pdf ،دانلود رایگان کتاب بیوفیزیک ،دانلود کتاب بیوفیزیک pdf

دانلود  کتاب اصول و مبانی بیوفیزیک به صورت جزوه pdf ،دانلود رایگان کتاب بیوفیزیک ،دانلود کتاب بیوفیزیک pdf

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید .

دانلود جزوه مبانی بیوفیزیک(pdf)

مطالب مرتبط :

مبانی فیزیک هالیدی جلد سوم : شاره ها ، موج ها ، مبانی نور و فیزیک جدید pdf
دانلود فیزیک کوانتوم گازیوروویچ به زبان فارسی pdf

دانلود راهنمای حل المسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ( الکتریسیته ومغناطیس)