مفاهیـم اساسی در مـورد آمپـلی فایـرهای ادغام شده عملیـاتی

این فایل 61 صفحه ای به زبان فارسی بوده و مفاهیـم اساسی در مـورد آمپـلی فایـرهای ادغام شده عملیـاتی را توضیح می دهد و فهرست مطالب آن به شرح زیر است:

فهرست مطالب

مرور کلی بر آمپلی فایرهای عملیاتی

     خلاصه ای از تاریخچه

     مرور کلی بر آمپلی فایرهایی که ولتاژ تفاضلی دارند

     بررسی کلی درون IC

     بررسی کاربردهای آمپلی فایر op amp

مرور کلی بر مفاهیم پایه و مهم

     قانون اهم

     قانون جریان کیرشهف

     قانون ولتاژ کیرشهف

     قضیه تونن

     قضیه نورتن

     قضیه انطباق

ویژگی های پایه یک آمپلی فایر op amp ایده آل

     تقویت ولتاژ تفاضلی

     تقویت ولتاژ معمولی

     پهنای باند

     میزان غیر قائمگی

     امپدانس ورودی

     امپدانس خروجی

     تاثیرات دما

     ایجاد نویز (صدا)

     نکاتی برای حل مشکلات

مقدمه ای بر ویژگیهای یک تقویت کننده عملیاتی واقعی

     تقویت ولتاژ تفاضلی

     تقویت ولتاژ معمولی

     پهنای باند

     میزان غیرقائمگی

     امپدانس ورودی

     امپدانس خروجی

     تاثیرات دما

     ایجاد نویز (صدا)

     شرایط مربوط به منبع تغذیه / تأمین قدرت

شرایط مربوط به ساخت مدار

     روشهای ساخت یک نمونه

     جایگاه مولفه ها / تجهیزات

     مسیریابی هادی ها

     توزیع منبع تغذیه

     تجزیه منبع تغذیه

     شرایط به زمین وصل کردن

     عملکرد واقعی مدار

تخلیه الکتریکی الکترواستاتیک

مفاهیـم اساسی در مـورد آمپـلی فایـرهای ادغام شده عملیـاتی

 

لینک دانلود فایل