نحوه طراحی و ساخت تبدیل کننده های دیجیتال و آنالوگ

نحوه طراحی و ساخت  تبدیل کننده های دیجیتال و آنالوگ

نحوه طراحی و ساخت تبدیل کننده های دیجیتال و آنالوگ

این فایل 24 صفحه ای به زبان فارسی بوده و نحوه طراحی و ساخت مدارهای تبدیل کننده دیجیتال / آنالوگ و بالعکس را توضیح می دهد و فهرست مطالب آن به شرح زیر است:

 

فهرست مطالب

       مقدمه

1- مفاهیم اصلی در تبدیل کننده های آنالوگ و دیجیتال

       رزولوشن

       دقت

       پیش تقویت کننده

       مدار های نمونه گیر و نگهدار

       مدار چند ورودی

2- مدارهای دیجیتال به آنالوگ

       تبدیل کننده D/A وزندار

       تبدیل کننده D/A نردبانی R2R

3- مدارهای آنالوگ به دیجیتال

       تبدیل کننده A/D موازی

       تبدیل کننده A/D ردیاب

       تبدیل کننده A/D دو شیبه

       تبدیل کننده A/D تقریب متوالی